Fler väljer hållbara fonder

36 procent av spararna säger att det har valt en fond för att den är hållbar, en ökning med 4 procent sedan förra året. Det visar en undersökning genomförd i maj i år av Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening.

Fondbolagens förenings slutsatser visar även att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är för att man tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter mm. En förändring från föregående år då majoriteten (44 procent) uppgivit exkludering av placeringar i en viss typ av bolag/bransch som främsta skäl till att man valt en hållbar fond.

”Resultatet av undersökningen ligger i linje med Maxfonder.se’s kunders sparbeteende, tittar vi på de mest köpta fonderna under 2021 återfinns fonder med hållbarhetsfokus i topp. Trenden att spara hållbart fortsätter och det är tydligt att fler väger in dessa faktorer vid valet av fonder”, säger Richard Kristoffersson Produktspecialist på Maxfonder.se

Mest handlade fonderna 2021 på Maxfonder.se (2021-09-29)

Öhman Global Growth 
co2-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png sustainability-rating-icon-gray.png
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK  
 sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png
BGF US Growth A2      co2-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png
SPP Aktiefond USA A SEK   
 co2-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)     
 co2-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png sustainability-rating-icon-gray.png
Allianz China A Shares AT USD sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png sustainability-rating-icon-gray.png
Cicero Nordic Corporate Bond A      
Nordea 1 - Alpha 10 MA HB SEK
 
HealthInvest Alpha Fund D  
 sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon.png sustainability-rating-icon-gray.png sustainability-rating-icon-gray.png sustainability-rating-icon-gray.png
PIMCO GIS Divers Inc Admin EURH Acc      

Fortfarande svårt att hitta hållbara fonder
Enligt undersökningen uppger 40 procent att det är mycket eller ganska svårt att hitta information om en fond är hållbar.Det har hänt mycket på området och idag finns en hel del hjälpmedel för spararna som underlättar för att avgöra hur hållbar en fond är men ännu finns ingen branschstandard för klassificering av hållbara fonder och likväl som alla sparare har olika åsikter om vad som är hållbart för dem, så har fondförvaltarna också det.

Den 10 mars i år började den nya disclosureförordningen att tillämpas, vilken är en del av EUs handlingsplan för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet och hålla nere den globala uppvärmningen. De nya reglerna innebär att finansbranschen måste informera om hur de tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter så som investeringars negativa konsekvenser för miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut.

"När hela regleringen är på plats kommer det införas standardiserade mallar och krav på att redovisa konkreta nyckeltal, vilket betyder att det kommer vara lättare för konsumenter att jämföra olika aktörers hållbarhetsarbete. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen av detta och förhoppningsvis kommer det underlätta än mer för spararna i deras investeringsbeslut", säger Richard Kristoffersson.

Klimatmärkning, hållbarhetsrating och exkludering
I dagsläget finns på Maxfonder.se tre olika hjälpmedel för att hitta hållbara fonder;

1.    Morningstars Hållbarhetsbetyg
Detta betyg mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder inom samma kategori. Vid beräkningen av en fonds hållbarhetsriskvärde använder Morningstar sig utav Sustainalytics analyser på bolagsnivå. Sustainalytics bedömer ett företags prestation på ESG-riskfrågor i förhållande till andra företag i samma globala branschgrupp med en 0-100 skala. Riskvärdet visas på fonden och betygsskalan är 1-5 glober där 5 glober markerar de 10 procent som har högst hållbarhetsvärde av fonderna inom samma kategori.

2.    Klimatmärkt fond ” Låg CO2-risk”
Ett företags koldioxidrisk är Sustainalytics utvärdering av, i vilken grad ett företags verksamhet och produkter är anpassade för en övergång till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. För att en fond ska få märkningen ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10* och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Fonder som investerar i europeiska och amerikanska tillväxtbolag har även de ofta låg CO2-risk eftersom de ofta investerar en stor del av fondförmögenheten inom just IT- och läkemedelsbolag.

* Portföljens CO2-riskvärde är ett värde mellan 0 och 100 (lågt värde är bättre). CO2-riskvärdet är den kapitalvägda summan av fondens innehavs CO2-riskvärden under de senaste 12 månaderna.

3.    Exkludering av oönskade innehav
I detta filter kan kunden sortera bort fonder som placerar i företag med exponering inom en rad olika områden. Mätvärdena är innehavsbaserade beräkningar på företagsnivå och analysen kommer från Sustainalytics, en ledande ESG-forskningsleverantör.


Källa:
Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening.  Undersökningen är genomförd på 1125 personer som sparar i fonder. Läs mer här

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.